College of Innovation Thammasat University
Bachelor and Master of Arts Program in Management of Cultural Heritage and Creative Industries

เตรียมความพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจ AEC
และโอกาสการทำงานใน 10 ประเทศ
กับ
หลักสูตรปริญญาตรีควบโท ศิลปศาสตรบัณฑิต
และ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดก
วัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

เรียนเพียงสั้นๆ รับ 2 ปริญญาอย่าพลาด ภาคการศึกษา 2560 นี้
ติดต่อขอรายละเอียดด่วน!

รายละเอียดหลักสูตร
เรียนอะไร? ได้อะไร? เรามีคำตอบให้ แค่คลิกที่นี่
โทร 02 6235055-8
หรือที่ อีเมล์ edu_lb@citu.tu.ac.th
ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่
อนาคตที่สดใส เลือกได้ที่นี่

ความโดดเด่นของหลักสูตรปริญญาตรีควบโท (5 ปี)

จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ระยะเวลาการศึกษา 3.5 ปี สำหรับระดับปริญญาตรี และ1.5 ปี สำหรับระดับปริญญาโท หากไม่ประสงค์ศึกษาต่อปริญญาโท สามารถจบการศึกษาระดับปริญญาตรีได้เมื่อศึกษารายวิชาครบภายใน 3.5 ปี
เน้นนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพของการจัดการมรดกวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการนำวัฒนธรรมมาเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
คำนึงถึงความต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครอง คือ ผู้เรียนจะได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์งานทางวัฒนธรรม ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถวางใจได้ว่าเมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษาไปแล้วสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง
สอดคล้องกับพันธกิจของประชาคมอาเซียนอันมีวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในเสาหลักหนึ่งในการพัฒนา โดยการเตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียนด้วยการเรียนรายวิชาภาษาอาเซียนและวัฒนธรรมอาเซียน
สร้างการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ เช่น การศึกษานอกสถานที่ บทบาทสมมติ การวิเคราะห์กรณีศึกษา การอภิปรายกลุ่ม การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรม

หน่วยงานที่บัณฑิต/มหาบัณฑิตสามารถทำงานได้ภายหลังสำเร็จการศึกษา
องค์กรระหว่างประเทศที่มีการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม
เช่น UNESCO, IUCN, Heritage Watch,
World Heritage Center, World Bank, UNWTO
องค์กรด้านการออกแบบสื่อวัฒนธรรมสร้างสรรค์
ผู้ผลิตสื่อรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์
การออกแบบสื่อและสิ่งพิมพ์ทางวัฒนธรรมประเภทต่างๆ
บริษัทรับจัดงานอีเวนท์และการแสดงทางวัฒนธรรม
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์ (ภาพยนตร์ เพลง ศิลปะการแสดง
ฯลฯ) ผู้ประกอบกิจการขนาดเล็ก (SME)
โรงละครและพื้นที่การแสดงทางวัฒนธรรม
หน่วยงานราชการ เช่น กระทรวงวัฒนธรรม
พิพิธภัณฑสถาน หอศิลป์ ศูนย์วัฒนธรรม
หอจดหมายเหตุ สำนักงานด้านศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ

เข้าสู่เว็บไซต์